Vuokrasopimusehdot

Kortepohjan ylioppilaskylän vuokrasopimusehdot 1.8.2018 alkaen. Tulostettava versio sivun alaosassa, samoin Asukasverkon käyttöehdot löytyvät sivun alaosasta.

1. VUOKRA-AIKA

Vuokralainen on oikeutettu saamaan huoneiston hallintaansa vuokra-ajan alkaessa, kuitenkin niin, että sisäänmuuttopäivä on aina ensimmäisen sopimuskuukauden ensimmäinen arkipäivä. Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa samana päivänä kuin sopimuksessa ilmoitettu vuokra-aika. Vuokrasuhde on voimassa toistaiseksi, jäljempänä mainituin edellytyksin, tai määräaikaisena.

2. VUOKRA

Vuokralainen suorittaa huoneistosta vuokranantajan ilmoittaman kulloinkin Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan talousarviossa perittäväksi vahvistetun vuokran. Vuokralainen sitoutuu suorittamaan vuokran lisäksi kulloinkin voimassa olevat käyttömaksut esim. saunavuoro- ja autopaikkamaksut.

3. VUOKRAN JA KÄYTTÖMAKSUJEN MUUTOKSISTA ILMOITTAMINEN

Vuokralaiselle ilmoitetaan huoneiston ja käyttömaksujen muutoksista kirjallisella ilmoituksella.

4. ERILLISPALVELUT JA VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS

Vuokranantaja voi tarjota vuokralaiselle vuokratalojen asukkaiden erillispalveluina esimerkiksi kuntosalin, harrastetilojen, pesutupien, saunan, Asukasverkon ja muiden vastaavien asumispalveluiden käyttömahdollisuutta, jotka tässä vaiheessa tarjotaan vuokralaiselle maksutta ilman eri korvausta. Vuokranantajalla on oikeus vuokrasuhteen aikana muuttaa nämä palvelut maksullisiksi, jolloin palvelujen käytöstä peritään käyttömaksu. Mikäli nämä palvelut muuttuvat maksullisiksi, ilmoitetaan tästä vuokralaiselle kirjallisella ilmoituksella kahta (2) kuukautta ennen muutosta.

Vakuutusehtojen muuttuessa tai vuokranantajan niin päättäessä tämä etu voidaan vuokrasuhteen aikana poistaa. Tällöin vuokralaisen velvollisuutena on kotivakuutuksen ottaminen vuokrahuoneistoon sekä tätä koskevan tositteen toimittaminen vuokranantajalle kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun vuokralainen on saanut ilmoituksen edun poistumisesta. Mikäli vuokralainen ei toimita vaadittua tositetta vakuutuksen ottamisesta, on vuokranantajalla oikeus irtisanoa vuokrasopimus.

5. MAKSUJEN SUORITTAMINEN

Vuokra ja muut maksut suoritetaan vuokranantajan osoittamalla tavalla kuukausittain etukäteen kunkin kuukauden 6. päivään mennessä vuokranantajan ilmoittamalle vastaanottajalle tai tilille.  Mikäli vuokralainen ei suorita vuokra- ym. maksuja määrättyyn aikaan mennessä, on viivästyskorko maksamattomille erille korkolain mukainen. Tämän lisäksi on vuokralainen velvollinen maksamaan viivästyneen vuokran ja muiden maksujen perinnästä aiheutuvat perintäkulut vuokranantajan vahvistaman suuruisena.

6. VAKUUSMAKSU

Vuokratessaan asunnon vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuokralaisen velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi vuokranantajan vahvistaman vakuusmaksun. Vakuusmaksulle ei makseta korkoa. Vuokrasuhteen päättyessä vuokralaisen tulee luovuttaa huoneisto vuokranantajalle kulloinkin voimassa olevan siivousohjeen mukaisesti huolellisesti siivottuna. Mikäli muuttosiivous on tehty puutteellisesti, pidättää vuokranantaja siivouksesta aiheutuvat kulut vakuudesta tai perii ne muutoin vuokralaiselta. Vuokranantaja voi vuokralaista enempää kuulematta käyttää vakuusmaksun saataviensa kuittaamiseen. Mikäli vuokralainen on suorittanut vuokrasuhteesta johtuvat velvollisuutensa vuokrasuhteen päättyessä täysimääräisesti, palautetaan vakuusmaksu vuokralaisen osoittamalle tilille. Ennen vakuusmaksun palauttamista vuokranantaja tarkastaa, että vuokralainen on palauttanut vuokranantajalle takaisin vuokrasuhteen aikana saamansa avaimet. Vuokranantajan tarkastettua huoneiston vuokra-, ym. muut maksusuoritukset, vakuudenpalautus tehdään mahdollisimman pikaisesti ja kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisen palautusajan arvioinnissa otetaan huomioon tilanteet, joissa vuokranantajan asuntokannan yhtäaikaisten asukkaiden vaihtumisen vuoksi palautusaika voi olla normaalia välitöntä palautusta pidempi. Vakuus palautetaan kuitenkin tällaisissakin tapauksissa viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä.

7. ASUMISOIKEUDEN TARKISTUS

Vuokralainen sitoutuu erikseen ilmoitettavana ajankohtana antamaan vuokranantajalle asunnonjakoperusteiden määräämät asumisoikeuteen vaikuttavat tiedot sekä sallii vuokranantajan hankkia Jyväskylän yliopistolta hänen opiskelutietonsa. Vuokranantaja voi sanoa vuokrasopimuksen irti, mikäli vuokralainen ei ole enää kirjoilla Jyväskylän yliopistossa eikä ole Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsen. Vuokralainen sitoutuu välittömästi ilmoittamaan vuokranantajalle edellä mainituista asumisoikeuteensa vaikuttavista muutoksista. Mikäli vuokralainen on antanut virheellisiä tietoja asumisoikeuteen vaikuttavista seikoista tai mikäli vuokralainen kieltäytyy antamasta asumisoikeuden arvosteluun tarpeellisia tietoja, voidaan vuokrasopimus sanoa irti vuokranantajan toimesta.

8. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN KELALLE

Vuokranantajalla on oikeus luovuttaa vuokrasopimuksen tietoja Kelalle.

9. ASUNNON LUOVUTTAMINEN TOISELLE

Vuokralaisella on oikeus vuokranantajan luvalla ja muiden samassa huoneistossa asuvien vuokralaisten kirjallisella suostumuksella luovuttaa asuntonsa tilapäisesti enintään 24 kuukauden ajaksi muulle kuin ylioppilaskylään asumaan hyväksytylle henkilölle. Väliaikaisesti toisen käytettäväksi luovutettavasta ARA-vuokra-asunnosta vuokralainen voi periä jälleenvuokralaiseltaan saman omakustannusperusteisen vuokran kuin vuokranantaja. Muutoin ei vuokralaisella ole lupaa luovuttaa vuokraamaansa asuntoa tai sen osaa toiselle eikä pitää luonaan vuokrasuhteeseen kuulumattomia henkilöitä.

10. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN SOSIAALIHUOLTOLAIN PERUSTEELLA

Vuokranantajalla on oikeus tehdä sosiaalihuoltolain 35 §:n mukainen ilmoitus (”huoli-ilmoitus”) sosiaalihuollon tarpeessa olevasta vuokralaisesta. Vuokranantaja voi tehdä huoli-ilmoituksen toistuvien vuokranmaksun laiminlyönnin, huoneiston huonon hoidon tai muun vastaavan syyn vuoksi, jos vuokranantajalla on aihetta epäillä, että vuokralainen ilmeisesti tarvitsee sosiaalihuollon palveluita. Vuokranantaja voi tehdä huoli-ilmoituksen myös, mikäli lapsen etu sitä vaatii.   

11. VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on irtisanomisaika kolme (3) kuukautta. Jos asuinhuoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, on irtisanomisaika kuusi (6) kuukautta. Vuokralaisen irtisanoessa sopimuksen on irtisanomisaika yksi (1) kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä eteenpäin. Asuinhuoneiston vuokrauksesta säädetty laki (481/95) määrittelee määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisperusteet. Vuokrasopimuksen allekirjoittajien on tehtävä irtisanominen kirjallisena sekä ilmoitettava uusi osoite ja tilinumero vakuusmaksun palauttamista varten.

12. ERITYISTÄ

Vuokrasuhteessa noudatetaan tämän sopimuksen lisäksi ARA-vuokra-asuntojen ja Asuinhuoneiston vuokrauksesta säädetyn lain (481/95) määräyksiä sekä asuntoviranomaisten ohjeiden ja vuokranantajan asunnonjakoperusteiden määräyksiä. Vuokranantajalla on oikeus tarkoituksenmukaisuussyistä siirtää tämä vuokraoikeus kohdistumaan muuhun vuokranantajan määräysvallassa olevaan vastaavaan huoneistoon tai huoneiston osaan. Vuokralaisen on hoidettava asuntoaan huolellisesti ja noudatettava vuokranantajan ohjeita ja järjestyssääntöjä. Tarvittaessa vuokranantajalla on oikeus huomauttaa huoneiston huonosta ylläpidosta. Jos vuokralainen jättää täyttämättä velvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus siivouttaa huoneisto vuokralaisen kustannuksella. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tai vuokralaisen luvalla huoneistossa oleskeleva henkilö tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle. Vuokralainen ei saa käyttää kiinteistössä ilman vuokranantajan lupaa muita laitteita tai koneita kuin tavanomaisia kodinkoneita. Asuinhuoneiston yhteistilojen siivouksesta ja kalusteiden sekä laitteiden kunnosta ovat huoneiston asukkaat yhteisvastuussa. Asunnon kuntoon kohdistuvat huomautukset ja vaatimukset on esitettävä vuokranantajalle kahden (2) viikon kuluessa sisäänmuutosta. Ylioppilaskylän asunnot (sisätilat, parveke ja terassi) ovat savutonta aluetta. Q-talon kaikissa asunnoissa on lemmikkieläimet kielletty. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokralainen hyväksyy myös Asukasverkon käyttöehdot.     

Tulostettavat versiot:

Kortepohjan vuokrasopimuksen ehdot (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Asukasverkon käyttöehdot, Kortepohjan ylioppilaskylä (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)